Rady Pedagogiczne 2018/2019

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową Rad Pedagogicznych na rok 2018-2019

Wszystkie formy doskonalenia realizowane są w każdej placówce DODN. W celu zapisania się na kurs lub warsztat w jednej z naszych filii, należy wybrać ikonkę
(z prawej strony) oznaczającą miejscowość:

 

wr Wrocław jg Jelenia Góra lg Legnica wb

Wałbrzych

 

 

 

 

 

 


 

W celu zerezerwowania
Rady Ped.
kliknij ikonę miejscowości
(siedziby ośrodka):

1374597933 4


Kompetencje społeczne, rozwój zawodowy nauczyciela-awans zawodowy nauczycieli
Budowanie autorytetu opartego na osobistych kompetencjach nauczyciela
wr jg lg wb
Czy nauczyciel jest gotowy do podjęcia wyzwania, jakim jest kształtowanie swojej marki?
wr jg lg wb
Dzieci uchodźcze, cudzoziemskie i reemigrujące w szkole, czyli jak przygotować się do pracy z dzieckiem niemówiącym po polsku?
wr jg lg wb
Gra dydaktyczna - aktywna praca na lekcji
wr jg lg wb
Gra miejska - od pomysłu do realizacji
wr jg lg wb
Innowacyjne rozwiązania w szkole i placówce
wr jg lg wb
Jak przyspieszyć proces uczenia się?
wr jg lg wb
Jak zwiększyć skuteczność procesu nauczania i uczenia się w szkole?
wr jg lg wb
Kilka słów o twórczości
wr jg lg wb
Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
wr jg lg wb
Kreatywny i innowacyjny nauczyciel i uczeń
wr jg lg wb
Metody i formy promocji szkoły w środowisku lokalnym
wr jg lg wb
Motywowanie ucznia do nauki i rozwoju indywidualnego
wr jg lg wb
Najskuteczniejsze strategie uczenia się i nauczania – wnioski z badań pedagogicznych
wr jg lg wb
Nauczyciel i rodzic- wzajemne partnerstwo. Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dziecka
wr jg lg wb
Nauczyciel też człowiek. Jak pracować, aby nie zwariować? Higiena emocjonalna w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Neurodydaktyka
wr jg lg wb
Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia w procesie uczenia się i nauczania?
wr jg lg wb
Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać osiągnięcia neurobiologii w pracy z uczniem
wr jg lg wb
Nowa podstawa programowa w kontekście pracy zespołów przedmiotowych i ponadprzedmiotowych
wr jg lg wb
Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli
wr jg lg wb
Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli i ich konsekwencje
wr jg lg wb
Praca zespołowa jako podstawa kształtowania kompetencji społecznych rady pedagogicznej/zespołu klasowego
wr jg lg wb
Praca zespołowa nauczycieli
wr jg lg wb
Proces grupowy i konflikt w grupie - strategie i metody rozwiązywania
wr jg lg wb
Projekt badawczy jako międzprzedmiotowa metoda rozwiązywania problemów
wr jg lg wb
Projektowanie kariery zawodowej nauczyciela
wr jg lg wb
Razem możemy więcej - praca zespołowa nauczycieli
wr jg lg wb
Rola komunikacji w procesie motywowania innych do realizacji przyjętych celów i  zadań
wr jg lg wb
Rozmowa z "trudnym rodzicem" - trening umiejętności interpersonalnych
wr jg lg wb
Rozwiązywanie problemów jako strategia edukacyjna
wr jg lg wb
Rozwijanie i doskonalenie zachowań werbalnych i niewerbalnych u uczniów
wr jg lg wb
Sposoby aktywizacji uczniów na lekcji
wr jg lg wb
Syndrom wypalenia zawodowego i stres w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Techniki coachingowe w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Wychowywać ucząc - jak radzić sobie podczas lekcji z trudnościami wynikającymi z procesu grupowego
wr jg lg wb
Wywieranie wpływu na ludzi - sztuka perswazji
wr jg lg wb
Zarządzanie czasem przez nauczyciela
wr jg lg wb
Grywalizacja – edukacja przyszłości
wr jg lg wb
Od zera do bohatera - grywalizacja lekcji lekiem na całe zło - jak motywować uczniów do pracy.
wr jg lg wb
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Projekt badawczy jako międzyprzedmiotowa metoda rozwiązywania problemów.
wr jg lg wb
Edukacja humanistyczna
Edukacja społeczno - etyczna. Wprowadzenie do świata wartości.
wr jg lg wb
Praca nad poprawną polszczyzną uczniów celem działań grona pedagogicznego
wr jg lg wb
Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość
Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

wr jg lg wb
Zadania szkoły w zakresie realizacji doradztwa zawodowego
wr jg lg wb
Aktualna sytuacja na rynku pracy

wr jg lg wb
Doradztwo zawodowe w przedszkolu w świetle nowych uwarunkowań prawnych
wr jg lg wb
Diagnoza, ocenianie, ewaluacja
EWALUACJA
Ewaluacja wewnętrzna - badanie wybranego  obszaru  pracy szkoły

wr jg lg wb
Ewaluacja wewnętrzna uwzględniająca nowe wymagania stawiane nauczycielom,  szkołom i placówkom oświatowym
wr jg lg wb
Ewaluacja – zaproszenie do rozwoju
wr jg lg wb
Proste, praktyczne i przydatne techniki badawcze w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Praktyczny wymiar ewaluacji  w nowej rzeczywistości prawnej oświaty
wr jg lg wb
OCENIANIE
Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem - wprowadzenie
wr jg lg wb
Ocenienie kształtujące a sumujące - poszukiwanie złotego środka
wr jg lg wb
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
wr jg lg wb
Ocenianie w procesie nauczania i uczenia się
wr jg lg wb
Różne strategie oceniania uczniów
wr jg lg wb
DIAGNOZA
Diagnoza jako podstawa procesu indywidualizacji nauczania
wr jg lg wb
Zarządzanie oświatą – prawo oświatowe
Aktualne regulacje prawne w oświacie oraz ich konsekwencje
wr jg lg wb
Formalno-prawne aspekty wycieczki szkolnej.
wr jg lg wb
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wynikające z aktualnych regulacji prawnych w oświacie
wr jg lg wb
Kreatywność i innowacyjne rozwiązania w szkole/placówce
wr jg lg wb
Ocena pracy nauczyciela: wyzwanie rozwojowe dla szkoły/ placówki
wr jg lg wb
Ocenianie szkolne według nowych zasad prawnych i jego konsekwencje

wr jg lg wb
Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej
wr jg lg wb
Odpowiedzialność prawna nauczyciela  po zmianie przepisów prawnych
wr jg lg wb
Techniki coachingowe w pracy dyrektora
wr jg lg wb
Uwarunkowania oceny pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych
wr jg lg wb
Specjalne potrzeby edukacyjne
Diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów jako podstawa wspierania ich w indywidualnym  rozwoju
wr jg lg wb
Diagnozowanie możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia przez nauczyciela i wychowawcę
wr jg lg wb
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia
wr jg lg wb
Droga do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
wr jg lg wb
Formalno-prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wr jg lg wb
Metoda heksów edukacyjnych i story cubes w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wr jg lg wb
Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkolnej
wr jg lg wb
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z perspektywy nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy
wr jg lg wb
Praca  z dzieckiem autystycznym, w tym z Zespołem Aspergera
wr jg lg wb
Praca  z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wr jg lg wb
Praca z dzieckiem z ADHD
wr jg lg wb
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu
wr jg lg wb
Specyficzne trudności w nauce - charakterystyka i sposoby pomocy dziecku
wr jg lg wb
Wykorzystanie osiągnięć neurodydaktyki we wspieraniu ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
wr jg lg wb

Technologie informacyjno-komunikacyjne
Aktywna edukacja w dobie cyfryzacji
wr jg lg wb
Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych
wr jg lg wb
Modele pracy z nowymi technologiami na zajęciach przedmiotowych w kształceniu dzieci i młodzieży
wr jg lg wb
Współczesne zagrożenia dla przebiegu procesu wychowania i kształcenia. Nowe media w otaczającej nas rzeczywistości
wr jg lg wb
Wykorzystanie TIK na lekcjach w szkole podstawowej.
wr jg lg wb


Wychowanie -  bezpieczeństwo – profilaktyka – edukacja zdrowotna
Agresywne i prowokacyjne zachowania uczniów
wr jg lg wb
Bezpieczeństwo w szkole i placówce
wr jg lg wb
Budowanie autorytetu opartego na osobistych kompetencjach nauczyciela
wr jg lg wb
Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w szkole i przedszkolu
wr jg lg wb
Budowanie strategii pracy z młodzieżą przejawiającą zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym (cz.I)
wr jg lg wb
Co ułatwia,  a co utrudnia współpracę między nauczycielami i rodzicami? Budowanie dobrej komunikacji
wr jg lg wb
Cyberprzemoc jako element agresji i przemocy rówieśniczej
wr jg lg wb
Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi
wr jg lg wb
Jak budować bezpieczeństwo ucznia w szkole?
wr jg lg wb
Jak przystąpić do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie?
wr jg lg wb
Jak zmotywować uczniów do nauki? 

wr jg lg wb
Kreatywny i innowacyjny nauczyciel i uczeń
wr jg lg wb
Nauczyciel coachem-umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela
wr jg lg wb
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
wr jg lg wb
Pierwsza pomoc przedmedyczna dla nauczycieli
wr jg lg wb
Pozwólmy uczniom odkrywać świat wartości
wr jg lg wb
Praca zespołowa jako podstawa kształtowania kompetencji społecznych rady pedagogicznej/zespołu klasowego

wr jg lg wb
Proces grupowy i konflikt w grupie - strategie i metody rozwiązywania
wr jg lg wb
Program wychowawczo – profilaktyczny. Od diagnozy do ewaluacji
wr jg lg wb
Świat wartości jako podstawa wychowania

wr jg lg wb
Współpraca szkoły z rodzicami uczniów
wr jg lg wb
Wychowywać ucząc - jak radzić sobie podczas lekcji z trudnościami wynikającymi z procesu grupowego

wr jg lg wb
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Preorientacja zawodowa w przedszkolu
wr jg lg wb

index.php?option=com_seminar&task=3&cid=1688

TytułNrKategoriaPoczątekKoniecOpublikowaneAnulowaneRezerwacjeOcenaTrafieniaStanDostępnośćRezerw.ID
Analiza wyników egzaminów... RP01/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 42 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1360
Analiza wyników egzaminów... RP01/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 41 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1359
Analiza wyników egzaminów... RP01/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 46 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1400
Analiza wyników egzaminów... RP01/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 35 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1361
Analiza wyników sprawdzian... RP02/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1364
Analiza wyników sprawdzian... RP02/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1363
Analiza wyników sprawdzian... RP02/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1401
Analiza wyników sprawdzian... RP02/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1365
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1366
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 31 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1152
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 33 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1357
Atrakcyjna lekcja z tablic�... RP03/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1367
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1370
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1369
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1368
Cyberprzemoc -  wirtualna�... RP04/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1371
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 0 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1374
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1373
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1372
Droga do Dolnośląskiej Si... RP05/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1375
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1378
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 4 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1377
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 1 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1376
Metoda odwróconej klasy z ... RP06/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1379
Motywowanie uczniów do pracy RP07/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1382
Motywowanie uczniów do pracy RP07/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1381
Motywowanie uczniów do pracy RP07/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1380
Motywowanie uczniów do pracy RP07/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1383
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1386
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1385
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1384
Ocenianie zgodne z podstaw�... RP08/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1387
Sposoby wspierania zaintere... RP09/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1390
Sposoby wspierania zaintere... RP09/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1389
Sposoby wspierania zaintere... RP09/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1388
Sposoby wspierania zaintere... RP09/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1391
Wybrane metody aktywizując... RP10/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1394
Wybrane metody aktywizując... RP10/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1393
Wybrane metody aktywizując... RP10/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1392
Wybrane metody aktywizując... RP10/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1395
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/JG Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 5 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1398
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/L Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1397
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/W Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 3 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1396
Wykorzystanie gry dydaktycz... RP11/Wb Rady Pedagogiczne 18.08.2014, 08:00 30.06.2015, 05:00 Ocena 2 Wydarzenie ma aktualnie miejsce. Można zarezerwować Nie przekroczono liczby miejsc 1399